Afspraken met de tekstschrijver van Foto&grafie

Algemeen
Hoe beter de samenwerking tussen opdrachtgever en tekstschrijver, des te beter het eindresultaat. Een samenwerking begint meestal met een zorgvuldige briefing. Daarna worden de afspraken schriftelijk vastgelegd.
Onderstaande informatie is bedoeld voor opdrachtgevers om hun wensen en ideeën, maar ook de voorwaarden rond een schrijfopdracht, te verhelderen.

Doelstelling
Het doel van de tekst moet kort en duidelijk worden omschreven door de opdrachtgever. De tekstschrijver kan een voorstel doen, maar de opdrachtgever moet altijd akkoord geven. In de schriftelijke overeenkomst wordt in elk geval vermeld:

- voor wie de tekst is bedoeld (doelgroep)
- wat de boodschap is
- hoelang de tekst minimaal of maximaal moet zijn.

Achtergrondinformatie
Vaak is de opdrachtgever zelf de bron van informatie voor de tekst, dus ook voor de schrijver ervan. De informatie kan in schriftelijke vorm (verslagen, boeken, beleidsstukken en dergelijke), in één of meerdere gesprekken of een combinatie van beiden worden verstrekt.
De opdrachtgever kan de tekstschrijver ook de opdracht geven om zelf informatie te verzamelen. Ook dit wordt van te voren afgesproken.

Spelling
De Nederlandse taal verandert nog wel eens. En met een groen en wit boekje lijken meerdere spellingsmogelijkheden goed te zijn. De tekstschrijver zal de tekst in goed Nederlands schrijven en bij meerdere mogeljkheden kiezen voor wat naar zijn mening het best bij de klant en doelgroep past. In onderling overleg kunnen andere afspraken gemaakt worden.
Teksten kunnen ook in de Engelse taal geleverd worden. Hiervoor gelden andere afspraken.

Taak van de tekstschrijver
De tekstschrijver levert een concepttekst digitaal aan aan de opdrachtgever. Na eventuele opmerkingen van de opdrachtgever wordt de tekst aangepast. Hierna wordt de definitieve tekst geleverd. Zowel concept als definitieve tekst worden binnen een van te voren afgesproken termijn geleverd. De opdrachtgever geeft aan hoe hij de tekst wil ontvangen (digitaal via e-mail, schriftelijk per post of koerier).
Het aanleveren van foto's, illustraties en andere materialen of gegevens kan ook onderdeel van de opdracht zijn.

Taak van de opdrachtgever
De opdrachtgever is over het algemeen ook de inhoudelijk deskundige en verantwoordelijke voor de juiste tekst. Daarom zal de opdrachtgever de geleverde tekst controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en schriftelijk zijn akkoord geven.

Planning en fasering
Bij het tot stand komen van een goede tekst zijn altijd twee of meer partijen betrokken, zij het in verschillende fases. De partijen zijn in het werkproces vaak afhankelijk van elkaar, maar toch moet de tekst op tijd af. Bij grote opdrachten zal er gezamenlijk een planning gemaakt worden voor alle fases en met alle partijen die een bijdrage leveren. Uiteindelijk is één persoon de opdrachtgever voor het hele project en het aanspreekpunt voor de tekstschrijver.

Offerte
Als de aard en de omvang van de opdracht duidelijk zijn, zal de tekstschrijver een schatting maken van de tijd en de kosten die ermee gemoeid zijn. Er kan een uurtarief of een vast bedrag voor een opdracht worden afgesproken. Tevens worden de betalingsvoorwaarden afgesproken.
Voor sommige opdrachten wordt een onderscheid gemaakt in kostensoorten. Bijvoorbeeld honorariumkosten, bureaukosten en andere directe kosten en/of kosten van derden.

Geheimhouding
De tekstschrijver zal alle gegevens, die als basis voor de tekst worden verstrekt, geheimhouden. Dat geldt ook voor de informatie waarvan hij kan aannemen dat deze vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht, ook als de opdracht is beëindigd.

Auteursrecht
Tenzij anders afgesproken, ligt het auteursrecht van de tekst bij de tekstschrijver. De betaling betreft een éénmalig gebruik van de tekst voor het afgesproken doel. Eigenhandig wijzigen van de tekst is niet toegestaan.


                                                                                                            ----------------